zondag 31 juli 2016

31juli16 Therapy, Counseling, Coaching
 Tai Chi, Chi Gong, gronden


31aug16 Therapy, Counseling, Coaching
 Tai Chi, Chi Gong, gronden

31juli16 Therapy, Counseling, Coaching
 Tai Chi, Chi Gong, Gronden


31juli16 Therapy, Counseling, Coaching
 gronden, Tai chi Chi Gong


31juli16 Therapy, Counseling, Coaching
 Gronden, Tai Chi, Chi Gong